Onze trainingen

“Samenwerken in een inspirerende omgeving die je met elkaar
hebt gecreëerd, dat is de grootste winst die we behalen
en waar we dagelijks de vruchten van plukken.”

Opsporing

Toezicht & Handhaving

Management systemen

Maatwerktrainingen

Testimonials

Enkele ervaringen van de deelnemers

 • Cursus was leerzaam, de basis is gelegd voor een cursus dat meer gericht is op ons werk en minder op het politiewerk.
 • Het heeft mij bijgebracht dat (nog) sterker in mijn schoenen sta. Zo zijn de bevoegdheden (ook die van de burgemeester) uitvoerig besproken en ook de bestuurlijke verslaglegging.
 • Het leukste onderdeel vond ik het verhoren van een verdachte, zeg maar het interviewen van een eigenaar van een bedrijf. Ik ben immers geen BOA en heb dus niet te maken met een verdachte. Het heeft mij geleerd om de juiste vragen te stellen en door observatie van de “verdachte” zijn reacties te polsen.
Training Recherchevaardigheden, ODRA

Enkele ervaringen van de deelnemers

 • Goede afwisseling actief / theorie
 • Zeer leerzaam
 • een hele leuke interactieve dag met daarbij ook goede theoretische achtergronden! Focus op alle deelnemers en hun eigen krachten.
  Goede verassing ook op het einde, YOGA was ook vernieuwend en prettig 🙂
Rolvast handelen, Managers NS

Enkele ervaringen van de deelnemers

 • Leuke dag gehad met een goede afwisseling van actief en mentaal bezig zijn.
 • Super gaaf, interessant: goede afwisseling tussen praktijk en theorie. Fysieke inspanning is best heftig……..
 • Ik vond het een topdag. Sowieso spreekt deze opzet mij aan. Wil graag leren van mensen die vanuit hun eigen beroep/achtergrond duidelijk kunnen maken waarom rolvast handelen zo belangrijk is.
 • Goede reflecties op wat er gebeurt in de groep.
 • Complimenten: leuke training en goede afwisseling tussen interactie en informatie.
 • Afwisselend en uitdagend!! Super Tof
Rolvast handelen, Managers NS

OPSPORING

Financieel Rechercheren (Afpakken)

Ons trainingsbureau verzorgt in samenwerking met officieren van justitie en andere zeer ervaren functionarissen uit het werkveld maatwerktrainingen op het gebied van financieel rechercheren, zoals het “Intensiveringstraject Afpakken”.

 • Leer de afpakmogelijkheden (afpakmix)

 • De vormen van beslaglegging en deze op juiste wijze te gebruiken

 • De (on)mogelijkheden aangaande Witwasonderzoeken

Aan de hand van theorie omtrent afpakken wordt ingegaan op de signalen, de mogelijkheden en op de verschillende facetten binnen afpakken.
Tevens wordt aan de hand van casuïstiek geoefend met de afpakmogelijkheden en instrumenten.

MEER INFORMATIE

TGO VKL

Samen met de politieacademie heeft Adromi een driedaagse training Team Grootschalig Opsporing – Vaste Kern Leidinggevende (TGO-VKL) training ontwikkeld, waarbij het simuleren met casuïstiek van een hectische situatie onderscheidend is.

 • Beheersen van de TGO systematiek

 • Leer beslisdocumenten opstellen

 • Krijg inzicht van kritische beslismomenten

De cursisten kunnen na de cursus leiding en inhoud geven aan (grote) rechercheprojecten door middel van een projectmatige aanpak en kunnen omgaan met groepsprocessen in situaties met verhoogde werkdruk.

MEER INFORMATIE

TGO VKU

Naar aanleiding van de training Team Grootschalig Opsporing – Vaste Kern Leidinggevende (TGO-VKL) hebben wij samen met de politieacademie ook een tweedaagse TGO training ontwikkeld voor uitvoerende rechercheurs, waarbij het simuleren met casuïstiek van een hectische situatie onderscheidend is.

 • Beheersen kennis & procedures van samenwerken binnen een TGO

 • Optimaal samenwerken met de pv-coördinator

 • Ondersteunen bij de opzet van een onderzoeks- en procesdossier conform het bibliotheeksysteem

Na deze cursus is regionaal een efficiënte en effectieve aanpak van grootschalige delicten gewaarborgd en zijn medewerkers onderling uitwisselbaar binnen (en eventueel buiten) de regio.

MEER INFORMATIE

PD-management

De training PD management is ontwikkeld voor de politie Eenheid Rotterdam en later in opdracht van de politieacademie aangepast. De training kan worden aangepast aan verschillende doelgroepen, zoals politie in het blauw, de opsporing en kan zowel op uitvoerend als leidinggevend niveau worden gegeven.

 • Leer vaardigheden op het gebied van leidinggeven onder druk

 • Snel vergaren, analyseren en overdragen van informatie

De training is een mix van structuur (regelingen etc.) en vaardigheden o.g.v. leidinggeven, waarbij een andere benadering is gekozen dan zij gewend zijn van Steven Covey

MEER INFORMATIE

Dossiervorming

De training is geschreven voor een groep ervaren dossiervormers, parketsecretarissen en officieren van justitie. Hierdoor ontstaat kwaliteitsverbetering, wederzijds begrip en eenduidigheid in de werkwijze van dossiervorming bij Team Grootschalig Opsporing (TGO) en complexe onderzoeken.

 • Beheersing van de opbouw van een procesdossier

 • Verschillen tussen de opzet van eenvoudige en complexe zaken

 • Beheersing van het samenvatten van verklaringen

De cursus duurt twee dagen. Iedere cursusdag bestaat uit een deel theorie en een deel casuïstiek. De verhouding is ongeveer 50% / 50%.

MEER INFORMATIE

Verhoor / interviewtechniek

Toepassen van de theorie toe rondom het opmaken van een Verhoorplan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpmiddel Bewijsmatrix. Het zichtbaar onderscheid maken van het Persoonsgericht- en het Zaakgericht deel.

 • Leer het format van de Bewijsmatrix toe te passen

 • Het format van het Verhoorplan toe te passen

 • Leer het format van de Bewijsmatrix toe te passen

Stel een verhoorplan dusdanig op zodat het de kans vergroot dat het bijdraagt tot concrete bewijsvoering in de onderhavige casuïstie

MEER INFORMATIE

Projectmanagement

Projectmatig werken is een manier van werken, waarbij het leerproces is geënt op het realiseren van een welbepaald project. Kenmerkend hiervoor is dat de actie het leren ondersteunt en dat men leert van de actie.

 • Leer plannen, faseren en beheersen van projecten

 • Doelstellingen goed formuleren

 • Bekend worden met begrippen als TOKIG, SMART en KISS

De cursus duurt twee dagen. Iedere cursusdag bestaat grotendeels uit theorie en een klein deel is casuïstiek. De verhouding is ongeveer 75% / 25%. Na afloop van iedere cursusdag vindt een evaluatie van de dag plaats. Tenslotte wordt aan het eind van dag twee een eindevaluatie uitgevoerd.

MEER INFORMATIE

Situational Awareness

In deze geheel naar wens en trainingsbehoefte samen te stellen training wordt vanuit allerlei invalshoeken gekeken naar het fenomeen dreiging, criminaliteit en terreur, aanvalsstijlen, modus operandi en indicatoren welke verband houden met radicalisering, terrorisme, activisme, extremisme, mobiel banditisme en andere vormen van criminaliteit.

 • Invloed van uw gedrag ten aanzien van genoemde omstandigheden

 • Het bieden van oplossingen of geven van advies voor u of uw organisatie

Deze training kan een workshop betreffen, maar ook een zeer intensief trainingstraject waarbij gebruik wordt gemaakt van scenariotraining met acteurs.

MEER INFORMATIE

Recherche strategie- en tactiek

De modules recht en recherchetechnieken zijn zodanig samengesteld dat er een logische opbouw is vanuit de verschillende rechtsgebieden naar een verdieping van het toepassen van bevoegdheden en onderzoeksmethoden die voorkomen in recherche onderzoeken.

 • Inleiding recht

 • Projectmatig werken

 • Toepassen van bewijsmatrix

De training is modulair opgebouwd en zodanig opgezet dat alle kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een rechercheonderzoek te kunnen uitvoeren, zijn meegenomen.

MEER INFORMATIE

Real-time simulatie oefeningen

Deelnemers worden getraind in vaardigheden zoals het (snel) vergaren en analyseren van informatie, reageren op hectische en steeds veranderende situaties, objectief overdragen van informatie door het oefenen met bijvoorbeeld hypothesen en scenario’s.

 • Middels simulaties kennis en vaardigheden trainen

 • Acteurs en begeleiders spelen in op het gedrag van de deelnemer

Er wordt veelal gebruik gemaakt van beeld- en geluidsopnamen voor observatie-, reflectie- en feedbackdoeleinden welke het leereffect aanzienlijk vergroot. Op die manier kan de deelnemer ook zelf het eigen handelen nog eens terugzien.

MEER INFORMATIE

TOEZICHT & HANDHAVING

PRAKTIJKDIPLOMA VTH

In de huidige maatschappij staat milieu hoog op de agenda. Wil jij je ontwikkelen, ben je toe aan omscholing of ambieer je een baan in de milieusector. Dan is de Milieubasiscursus iets voor jou! Adromi Trainingen en ECO-job bieden een praktijkcursus aan gericht op technische aspecten, wetgeving en professionele communicatie op het vakgebied milieu.

 • Inleiding recht, begrijpend lezen van wetsartikelen

 • Milieuwetgeving waaronder de onderwerpen bodem, water, geluid

 • Externe veiligheid, kennis over gevaarlijke stoffen en bijbehorende wetgeving

Na afloop van de praktijk cursus handhaving en vergunningverlening hebben de cursisten kennis van het overheidsbeleid en de milieuwetgeving alsmede de praktische toepassing daarvan in met name de aspecten vergunningverlening, controle en handhaving en milieuzorg binnen bedrijven.

MEER INFORMATIE

KWALITEITSSYSTEMEN ZORG & ONDERWIJS

TRAININGEN KWALITEIT

CKMZ ziet interne audits als verbeterinstrument en niet als controlemiddel. Om die reden leiden wij uw medewerkers op om audits uit te voeren op een waarderende wijze.

 • Themagericht auditen

 • Workshop Kwaliteitsmanagement

 • Training Normkennis

 • Training Interne Auditor of Lead Auditor

Deze trainingen worden aangeboden door onze partner CKMZ.
Interesse in een training? Neem contact met op voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

Veiligheidsmanagement

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

 • Het hebben van een missie en visie op veiligheid en het formuleren van veiligheidsdoelen.

 • Inzicht in hoe een VMS kan worden opgebouwd, geïmplementeerd, gecontinueerd en getoetst

 • Beter begrijpen en in perspectief plaatsen van de dagelijkse werkzaamheden

Deze trainingen worden aangeboden door onze partner CKMZ.
Interesse in een training? Neem contact met op voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

Veiligheidscultuur & gedrag

De training is gericht op het aanreiken van een aantal mentale tools die de professional in staat stelt om agressie te voorkomen, te schakelen op de juiste momenten en (heftige) gebeurtenissen te verwerken en veerkracht te tonen.

 • Basiskennis Veiligheidscultuur

 • Veiligheidscultuur en gedrag audit

 • Waarderend auditen

 • Professionele weerbaarheid

Deze trainingen worden aangeboden door onze partner CKMZ.
Interesse in een training? Neem contact met op voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

Risicomanagement

Veranderingen in de externe en interne omgeving van een organisatie leiden steeds tot nieuwe risico’s. Van organisaties wordt verlangd dat zij sturen op deze risico’s en maatregelen nemen om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. Wij trainen werknemers hiermee om te gaan.

 • Basiskennis Risicomanagement

 • PRISMA drieluik

 • Retrospectieve Risico Analyse van incidenten

 • Prospectieve Risico Inventarisatie

Deze trainingen worden aangeboden door onze partner CKMZ.
Interesse in een training? Neem contact met op voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

DUURZAME INZETBAARHEID

Mentale Kracht

Weerbaarheid betekent het vermogen om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij je ook de grenzen van de ander respecteert. Bij deze training staat de versterking van de mentale weerbaarheid van medewerkers en leidinggevenden centraal.

 • Leren weerstand bieden aan bedreigingen en aanvallen

 • Train vaardigheden die nodig zijn om je eigen grenzen te verdedigen

 • Energie management; betreft het bewust reguleren van het fysieke energieniveau.

De training is met name bedoeld voor mensen die uitdagingen in hun werk met meer vertrouwen en controle willen aan gaan.

MEER INFORMATIE

Persoonlijke effectiviteit

In deze training leren de cursisten hun eigen competenties, uitdagingen, valkuilen en allergieën kennen. Tevens wordt stilgestaan bij belemmerende factoren die het effectief functioneren in de weg staan.

 • Inhoud van deze training is maatwerk

 • Leer valkuilen te herkennen en vermijden

 • Leren omgaan met uitdagingen

Aan de hand van opdrachten en praktijkoefeningen wordt onder leiding van een coach en eventueel acteurs systematisch toegewerkt naar een effectiever gedragspatroon.

MEER INFORMATIE

Personal coaching

Mensen vanuit zingeving krachtiger en effectiever te maken, dat is het doel van de gecertificeerde experts van Act Better die veel ervaring hebben op het gebied van coaching.

 • Drijfveren en competenties verhelderen

 • Vergroot je persoonlijke effectiviteit en leiderschap

 • Krijg inzicht in ondersteunende en belemmerende gedragspatronen

Wij hanteren, tijdens het coachingstraject, wetenschappelijk onderbouwde methodieken, praktijkopdrachten en gevalideerde instrumenten.

MEER INFORMATIE

Communicatie & feedback

Een bijzondere vorm van communicatie is het interview. Het interview is een vraaggesprek waarin de interviewer op systematische wijze de echte mening en beleving van de ander wil leren kennen. Met deze training wordt de interviewvaardigheid van de cursisten verbeterd en verder ontwikkeld.

 • Beheersing van de juiste houding, de soort vragen en de verslaglegging

Tijdens deze training wordt onder andere ingegaan op het doel van een interview, het interview als onderzoeksinstrument, de structuur van een interview, de verschillende vormen van interviewen, de houding van de interviewer, de soorten vragen en de verslaglegging.

MEER INFORMATIE

Vitaliteit

In maatwerktraining en advies wordt uitgebreid inzicht gegeven in welke mate typen voeding en voedingspatronen invloed hebben op je lichaam en geest, maar ook wat de effecten van ontspanning en inspanning zijn zoals de slaapcyclus.

 • Leer welke voeding gezond is en bij jou past

 • Leer hoe je tot rust  kunt komen

 • Vinden van geschikte/gezonde inspanning

Dit alles wordt door voedingsdeskundigen, vitaalcoaches en sport- en prestatiepsychologen verzorgt.

MEER INFORMATIE

Management Drives

Management Drives is een unieke methodiek die concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie.

 • Krijg inzicht in de motivatiepatronen voor betere samenwerking

 • Verbeter je eigen functioneren en dat van de groep

 • Beter begrijpen en in perspectief plaatsen van de dagelijkse werkzaamheden

Het programma van een sessie is heel nadrukkelijk gericht op bewustwording door het krijgen van inzicht en vervolgens vertalen hiervan naar behouden, ontwikkelen en loslaten van gedrag.

MEER INFORMATIE

DUURZAAM SAMENWERKEN

DISC

Kennis van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner, klanten beter te begrijpen.

 • Werk aan een betere onderlinge communicatie

 • Leer conflicten oplossen of voorkomen

 • Krijg diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl

Door onderzoek weten we dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen.
De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

MEER INFORMATIE

Management Drives

Management Drives is een unieke methodiek die concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie.

 • Krijg inzicht in de motivatiepatronen voor betere samenwerking

 • Verbeter je eigen functioneren en dat van de groep

 • Beter begrijpen en in perspectief plaatsen van de dagelijkse werkzaamheden

Het programma van een sessie is heel nadrukkelijk gericht op bewustwording door het krijgen van inzicht en vervolgens vertalen hiervan naar behouden, ontwikkelen en loslaten van gedrag.

MEER INFORMATIE

Communicatie & feedback

Een bijzondere vorm van communicatie is het interview. Het interview is een vraaggesprek waarin de interviewer op systematische wijze de echte mening en beleving van de ander wil leren kennen. Met deze training wordt de interviewvaardigheid van de cursisten verbeterd en verder ontwikkeld.

 • Beheersing van de juiste houding, de soort vragen en de verslaglegging

Tijdens deze training wordt onder andere ingegaan op het doel van een interview, het interview als onderzoeksinstrument, de structuur van een interview, de verschillende vormen van interviewen, de houding van de interviewer, de soorten vragen en de verslaglegging.

MEER INFORMATIE

Team performance

Duurzaam samenwerken houdt in dat we met respect en vertrouwen de verbinding zoeken en ons kwetsbaar durven opstellen. Op een pro-actieve wijze gaan we de dialoog aan om onze producten en diensten te optimaliseren.

 • Een interactieve samenwerkingstraining met diverse werkvormen

 • Inzicht in wat er binnen het team afspeelt

Wij maken gebruik van verschillende interventies en instrumenten om te kijken naar een bestaande situatie waarin wordt geworsteld met hardnekkige issues, waar de kern tot nu toe niet werd bereikt en/of een échte oplossing uitbleef.

MEER INFORMATIE

MAATWERK TRAININGEN

Investors in People

Om te voorkomen dat organisaties de balans tussen mens en onderneming kwijtraken, gaan wij samen op zoek naar talenten binnen de organisatie. We begeleiden de organisatie en de talenten zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen en de organisatie daarvan profijt heeft.

 • Krijg beter inzicht in de organisatie cultuur

 • Leer de focus leggen op ontwikkelen en beter presteren

Wij werken aan een mensgerichte cultuur en creëren prestatieverbetering bij de medewerker, het team en de organisatie.

MEER INFORMATIE

Team performance

Duurzaam samenwerken houdt in dat we met respect en vertrouwen de verbinding zoeken en ons kwetsbaar durven opstellen. Op een pro-actieve wijze gaan we de dialoog aan om onze producten en diensten te optimaliseren.

 • Een interactieve samenwerkingstraining met diverse werkvormen

 • Inzicht in wat er binnen het team afspeelt

Wij maken gebruik van verschillende interventies en instrumenten om te kijken naar een bestaande situatie waarin wordt geworsteld met hardnekkige issues, waar de kern tot nu toe niet werd bereikt en/of een échte oplossing uitbleef.

MEER INFORMATIE